วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกครั้งที่18
วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

อาจาร์ยให้แสดงความคิดเห็น เรื่อง
1. การใช้ Tablet ในระดับปฐมศึกษา
2. การใช้ Tablet ในระดับปฐมวัย
ข้อดี
- ได้ทัษะการอ่าน เช่น ภาษาอังกฤษ
-  มีเนื้อหามากมายให้เลือกเรียนรู้
-  อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็เกิดการเรียนรู้ได้
ข้อจำกัด
-  ขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการของครู
-  ไม่สามารถเเทนครูได้ทั้งหมด
-  ต้องรู้จังหวะในการใช้ให้เหมาะสม

ข้อคิดที่ได้
- ครูอนุบาลควรที่จะรู้เทคโนโลยี เเละอยู่กับเทคโนโลยีให้ได้
- ครูอนุบาลต้องรอบรู้ข่าวสารให้ทันกับโลกปัจจุบัน
- ครูอนุบาลต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเรียนการสอนให้เหมาะสม

บันทึกครั้งที่่17
วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 

จัดกิจกรรมโรงเรียนสาธิตจันทรเกษม
สามาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวนฤมล เเตงงาม
2. นางสาวปนัดดา สุกระรงคะ
3. นางสาวฟิระดาว ทุ่ยอ้น
4. นางสาวอภิญญา เเซ่เห้ง




กิจรรมทั้งหมด









บันทึกครั้งที่ 16 
วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555
  - ส่งกิจกรรมที่จะทำไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตราชภัฎจันทรเกษมต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว
  - อาจารย์ชี้แจงการไปทำกิจกรรม
จัดเตรียมอะไรบ้าง
 - การจัดสถานที่
 - การซื้ออุปกรณ์
 - การจัดทำป้ายชื่อของเด็กอนุบาล
 - ในการเข้าฐานใช้เวลา 10 - 15 นาที 
อาจารย์พูดถึงสิ่งที่ต้องมีใน Blogger
 สิ่งที่ต้องมีดังนิ้
 - ดูโทรทัศน์ครู
 - สมาชิกต้องครบ
 - มีลิงค์แห่งข้อมูลใหม่ๆ 
 - ข้อมูลการเข้าเรียน
 - ถ่ายรูปกิจกรรม 
 - ลงขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆ
สิ่งที่อาจารย์ทบทวน

-ทักษะทางวิทยาศาสตร์


บันทึกครั้งที่15
วันอังคารที่  4   กันยายนพ.ศ. 2555

ส่งบอร์ดที่แต่ละกลุ่มได้จัดทำ(กลุ่ม3คน)
          ข้อที่ควรปรับปรุงในการจัดบอร์ด
- ควรเว้นพื้นที่ในการวางเนื้อหาให้มากกว้างขึ้น
- ควรทำดอกไม้ให้เป็นรูปเเบบเดียวกัน


ส่งงานกลุ่มการทดลอง เรื่องหลอดดูดมหัศจรรย์



 ชื่อกิจกรรม     หลอดดูดมหัศจรรย์
 แนวคิด            เมื่อดูดอากาศออกจากโหล อากาศจะถูกดึงเข้าไปแทนที่อีกหลอดที่มีลูกโป่งอยู่

 วัสดุ อุปกรณ์   -หลอดดูด   -ลูกโป่ง    -ดินน้ำมัน    -หนังยาง    -ขวดโหลที่มีฝาปิด

วิธีทดลอง

                 1.นำฝาขวดโหลที่เตรียมไว้มาเจาะรู 2รูให้มีขนาดที่สามารถใส่หลอดเข้าไปได้

                 2.นำหลอดดูดมาใส่ในรูทั้ง2ที่เจาะไว้

                 3.ใช้ดินน้ำมันอุดบริเวณรูที่เจาะไว้ให้รอบเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในขวดโหลได้

                 4.นำลูกโป่งมาเสียบไว้กับหลอดดูด 1 หลอดแล้วใช้หนังยางมัดไว้ แต่ไม่ต้องมัดแน่น                                                                                                        เกินไป แล้วปิดฝาขวดโหลให้แน่น

                 5.ให้ดูดหลอดฝั่งที่ไม่มีลูกโป่งอยู่ จากนั้นสังเกตผลการทดลอง จะเห็นว่าลูกโป่งจะค่อยๆพองขึ้น
            สรุป 
       สาเหตุที่ลูกโป่งพองขึ้นได้เมื่อเราดูดหลอดนั้นเป็นเพราะ เมื่อเราดูดอากาศที่อยู่ในขวด อากาศภายในก็จะลดลง ทำให้แรงดันอากาศภายนอก สามารถดันเข้าไปในหลอดที่มีลูกโป่งอยู่ได้จึงทำให้ลูกโป่งพองขึ้น

การนำมาประยุกต์ใช้
        การสร้างบ้านสมัยก่อน  จะเลียนแบบนำวิธีการดังกล่าว มาทำเป็นช่องลมในการสร้างบ้าน

งานที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายให้เเต่ละกลุ่มคิดกิจกรรมโดยมีหัวข้อดังนี้

เสียง – ลูกโป่ง,การเดินทางของเสียง,ระดับน้ำมีผลต่อระดับเสียง
การเปลี่ยนแปลง  ปิ้ง/ย่าง ,นึ่ง/ต้ม ,ทอด
แม่เหล็ก – ขั้วต่างดูด/ขั้วเหมือนผลัด ,ของเล่น ,ของเล่น
กลุ่มของดิฉัน กิจกรรมเรื่อง  การเดินทางของเสียง
                              
 - คิดชื่อกิจกรรม   - แนวคิด -  วัสดุอุปกรณ์ 
 - วิธีทดลอง - ตั้งคำถาม - สรุป
ให้เเต่ละกลุ่มไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ส่งสมุดเล่มเล็ก ขั้นตอนการพับดอกไม้


บันทึกครั้งที่14
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ไม่มีการเรียนการเรียนการสอน( อาจาร์ยให้จัดบอร์ดกลุ่มละ  3คน )






บันทึกครั้งที่13
วันอาทิตย์ที่ 26  สิงหาคม พ.ศ. 2555

ความรู้ที่ได้รับ
- การทำดอกไม้ต้องคำนึงองค์ประกอบต่างๆเเละการจัดวางเนื้อ
- ควรมีการผสมผสานของสีเพื่อให้มีมิติ

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกครั้งที่12
 วันเสาร์ที่25สิงหาคมพ.ศ.2555 

เข้าอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้หรืออุปกรณ์ตกเเต่งบอรด์ 
ความรู้ทีได้รับ
 - ควรคำนึงถึงการจัดวางตำเเหน่งของบอรด์
 - ควรทำาดอกไม้ให้มีมิติ